2017-09-18

Treść ogłoszenia z dnia 18 września 2017 r. o zamiarze połączenia się z inną spółką

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, posiadającej NIP: 6911997774, REGON: 390576060 (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”), niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia się ze spółką „Progress XV” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000374389, posiadającą NIP: 6912477166, REGON: 021428776 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Spółka zamierza połączyć się ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę. W związku z połączeniem nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, gdyż Spółka jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej (art. art. 515 § 1 KSH). Z uwagi na to, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH.

Na podstawie art. 504 § 2 KSH Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż:

1. Uchwałą Zarządu Spółki nr 01/07/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. przyjęty został Plan połączenia wraz z załącznikami. Plan połączenia został ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem http://rankprogress.pl/1080,komunikat_polaczenie_spolek.

2. Akcjonariusze Spółki mają możliwość zapoznania się z następującymi dokumentami dotyczącymi połączenia:
a) Planem połączenia;
b) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Spółki i Spółki Przejmowanej za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane;
c) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o połączeniu spółek;
d) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej  o połączeniu spółek;
e) Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2017 roku;
f) Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Wskazane wyżej dokumenty są dostępne w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica w godzinach od 10.00-16.00. Wskazane wyżej dokumenty będą dostępne do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie powzięcia uchwały o połączeniu.   

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w przedmiocie powzięcia uchwały o połączeniu odbędzie się 4 października 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Legnicy, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica.< Powrót
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.