RAPORTY BIEŻĄCE

2022-12-06

Raport bieżący nr 17/2022

Zmiana terminu zawarcia umowy przyrzeczonej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2020 z dnia 21 grudnia 2020r, raportu ESPI nr 3/2021 z dnia 11 marca 2021r, raportu ESPI nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022r, raportu ESPI nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022r i raportu ESPI nr 13/2022 z dnia 07 lipca 2022r Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”, „Sprzedający”) informuje, że w związku z podpisanym aneksem w dniu 06 grudnia 2022r nastąpiła zmiana terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości w Opolu obręb Gosławice z LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach („Kupujący”). Termin zawarcia Umowy przyrzeczonej został wydłużony do dnia 31.01.2023r po ziszczeniu się wszystkich warunków w określonych w umowie przedwstępnej, które są warunkami rynkowymi dla tego typu transakcji i które zastrzeżone są na rzecz Kupującego.

2022-11-18

Raport bieżący nr 16/2022

Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną Emitenta umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy („Emitent”) nawiązując do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 19.11.2021r informuje, że w dniu 18 listopada 2022r. jednostka stowarzyszona Emitenta, Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Sprzedający”) zawarła z Vantage Development S.A. („Kupujący”) umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6712 ha oraz posadowionych na nich budynków stanowiących odrębne nieruchomości, położonych we Wrocławiu, przy ulicy Białowieskiej za łączną cenę netto 37.545.090 zł powiększoną o kwotę podatku VAT.

2022-11-15

Raport bieżący nr 15/2022

Wstępne wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za III kwartały 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania raportu kwartalnego Rank Progress S.A. i skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Rank Progress S.A. za III kwartały 2022r, przekazuje do publicznej wiadomości wstępne dane finansowe za ten okres:

I. Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 6.384 tys. złotych,
2. zysk / strata na sprzedaży: minus 5.012 tys. złotych,
3. zysk / strata na działalności operacyjnej: minus 5.388 tys. złotych
4. wynik netto: minus 509 tys. złotych.

II. Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 45.529 tys. złotych
2. zysk / strata na sprzedaży: 11.239 tys. złotych
3. zysk / strata na działalności operacyjnej: 43.551 tys. złotych
4. wynik netto: 23.675 tys. złotych.

Zarząd Emitenta zastrzega jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od finalnych danych finansowych, których publikacja w ramach raportu kwartalnego Rank Progress S.A i skonsolidowanego raportu Grupy Rank Progress S.A. za okres III kwartału 2022 roku planowana jest na dzień 24 listopada 2022r.

2022-09-14

Raport bieżący nr 14/2022

Wstępne wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za I półrocze 2022r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania raportu półrocznego Rank Progress S.A. i skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Rank Progress S.A. za I półrocze 2022r, przekazuje do publicznej wiadomości wstępne dane finansowe za ten okres:

I. Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 4.299 tys. złotych
2. zysk / strata na sprzedaży: minus 3.320 tys. złotych
3. zysk na działalności operacyjnej: minus 3.473 tys. złotych
4. wynik netto: 5.182 tys. złotych.
5. zobowiązania ogółem: 778.218 tys. złotych (w tym do jednostek powiązanych: 717.159 tys. zł)
6. kapitał własny: 48.770 tys. złotych
7. aktywa/pasywa: 830.762 tys. złotych

II. Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 31.044 tys. złotych,
2. zysk / strata na sprzedaży: 7.911 tys. złotych,
3. zysk na działalności operacyjnej: 20.086 tys. złotych
4. wynik netto: 14.930 tys. złotych.
5. zobowiązania ogółem 379.346 tys. złotych
6. kapitał własny: 454.244 tys. złotych
7 aktywa/pasywa: 833.590 tys. złotych

Zarząd Emitenta zastrzega jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od finalnych danych finansowych, których publikacja w ramach raportu półrocznego Rank Progress S.A i skonsolidowanego raportu Grupy Rank Progress S.A. za okres I półrocza 2022 roku planowana jest na dzień 22 września 2022r.

2022-07-07

Raport bieżący nr 13/2022

Zmiana terminu zawarcia umowy przyrzeczonej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2020 z dnia 21 grudnia 2020r, raportu ESPI nr 3/2021 z dnia 11 marca 2021r, raportu ESPI nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022r i raportu ESPI nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022r Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”, „Sprzedający”) informuje, że w związku z podpisanym aneksem w dniu 7 lipca 2022r nastąpiła zmiana terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości w Opolu obręb Gosławice z LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach („Kupujący”) . Termin zawarcia Umowy przyrzeczonej został wydłużony do dnia 15.12.2022r po ziszczeniu się wszystkich warunków w określonych w umowie przedwstępnej, które są warunkami rynkowymi dla tego typu transakcji i które zastrzeżone są na rzecz Kupującego.

2022-07-01

Raport bieżący nr 12/2022

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie poza walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych na pytania akcjonariusza.
 
Podstawa prawna
 
§ 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Załączniki:

1. Odpowiedzi_na_pytania_akcjonariusza_1.pdf

2022-06-22

Raport bieżący nr 11/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 22 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2022r.
 
1. Clarriford Limited - 16.116.632 głosów (8.746.103 akcji), co stanowiło 55,34 % głosów na ZWZA i 32,28 % ogólnej liczby głosów,
 
2. Silver Coast Investment Sp. z o.o. SKA - 8.651.834 głosy (4.325.917 akcji), co stanowiło 29,71 % głosów na ZWZA i 17,33 % ogólnej liczby głosów,
 
3. Colin Holdings Limited - 2.124.426 głosów (2.124.426 akcji), co stanowiło 7,29 % głosów na ZWZA i 4,25 % ogólnej liczby głosów,
 
4. Mroczka Jan - 2.109.028 głosów (1.054.514 akcji), co stanowiło 7,24 % głosów na ZWZA i 4,22 % ogólnej liczby głosów.

2022-06-22

Raport bieżący nr 10/2022

Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku, wobec upływu kadencji członków Rady Nadzorczej, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, uchwałą numer 17 dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję:
 
- Marcin Gutowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 
- Magdalena Dyś - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 
- Radosław Mrowiński - Członek Rady Nadzorczej,
 
- Mateusz Mroczka - Członek Rady Nadzorczej,
 
- Tomasz Jerzy Janicki - Członek Rady Nadzorczej.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
W załączeniu Spółka podaje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.

Załączniki:

1. Zyciorys_czlonkow_RN_1.pdf

2022-06-22

Raport bieżący nr 9/2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 22 czerwca 2022r.

Podstawa prawna: 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał , które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2022 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
 
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 czerwca 2022 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.
 
Podstawa prawna
 
§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1. Uchwaly_ZWZ_z_dnia_22.06.2022r_1.pdf

2022-06-07

Raport bieżący nr 8/2022

Powołanie Zarządu Spółki Rank Progress S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 07 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę nr 1/06/2022 o powołaniu Zarządu Spółki Rank Progress S.A. na kolejną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się w dniu 14 czerwca 2022 r. W skład Zarządu Spółki powołano Pana Jana Mroczka na Prezesa Zarządu i Panią Małgorzatę Mroczka na Wiceprezesa Zarządu.

Jan Mroczka, Prezes Zarządu Rank Progress S.A. współzałożyciel firmy i jej największy udziałowiec. Od początku swojej kariery zawodowej Jan Mroczka prowadził własną działalność gospodarczą. Przed rokiem 2007, w którym objął funkcję Prezesa Zarządu spółki Rank Progress S.A., w latach 1997-2007 był wspólnikiem w spółce "Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress" Sp. j. W ciągu 25 lat Rank Progress S.A. pod zarządem Jana Mroczki oddał do użytku 26 wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych, 13 własnych galerii i parków handlowych i zrealizował kilkadziesiąt projektów krótkoterminowych. Spółka od początku działalności bardzo intensywnie rozwija i pielęgnuje relacje z partnerami biznesowymi i najemcami obiektów, uznając je za jeden z kluczowych czynników sukcesu Rank Progress. Najwyższą dla Jana Mroczki wartością w biznesie są ludzie.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Jana Mroczka, Pan Jan Mroczka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jan Mroczka nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pani Małgorzata Mroczka w latach od 2006 do 2014 prowadziła i jednocześnie była właścicielką elitarnego Klubu Con Cuore w Legnicy. Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu MJM Group S.A., właściciela czterech brandów restauracyjnych: Road American Restaurant, Choice, Gra Smaków, oraz Benvenuti in Italia. Od czerwca 2019 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Rank Progress S.A., jest też Prezesem Zarządu w kilku spółkach Grupy Kapitałowej Rank Progress.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Panią Małgorzatę Mroczka, nie figuruje ona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2022-05-24

Raport bieżący nr 7/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2022r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
2. Projekty uchwał ZWZ.pdf

 

2022-05-17

Raport bieżący nr 6/2022

Wstępne wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za I kwartał 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania raportu kwartalnego Rank Progress S.A. i skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Rank Progress S.A. za I kwartał 2022r, przekazuje do publicznej wiadomości wstępne dane finansowe za ten okres:

I. Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 2.622. tys. złotych
2. zysk / strata na sprzedaży: minus 1.888 tys. złotych
3. zysk na działalności operacyjnej: minus 2.032 tys. złotych
4. wynik netto: minus 2.934 tys. złotych.

II. Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 17.868 tys. złotych,
2. zysk / strata na sprzedaży: 5.117 tys. złotych,
3. zysk na działalności operacyjnej: 16.714 tys. złotych
4. wynik netto: 9.444 tys. złotych.

Zarząd Emitenta zastrzega jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od finalnych danych finansowych, których publikacja w ramach raportu kwartalnego Rank Progress S.A i skonsolidowanego raportu Grupy Rank Progress S.A. za okres I kwartału 2022 roku planowana jest na dzień 26 maja 2022r.

2022-04-22

Raport bieżący nr 5/2022

Niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2021r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2021r.
I. Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 20.974 tys. złotych,
2. zysk na sprzedaży: minus 4.976 tys. złotych,
3. zysk na działalności operacyjnej: minus 5.600 tys. złotych,
4. wynik netto: minus 15.014 tys. złotych

II. Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 61.464 tys. złotych,
2. zysk na sprzedaży: 10.043 tys. złotych,
3. zysk na działalności operacyjnej: 601 tys. złotych,
4. wynik netto: 3.489 tys. złotych.

Zarząd Emitenta informuje, iż ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez Biegłego Rewidenta do raportu rocznego za rok 2021, którego publikacja została przewidziana na dzień 28 kwietnia 2022 roku.

2022-04-21

Raport bieżący nr 4/2022

Rozwiązanie umowy przedwstępnej nabycia udziałów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022r w późnych godzinach wieczornych podpisano Umowę rozwiązania umowy przedwstępnej nabycia udziałów (dalej „Umowa”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2018 w dniu 28 marca 2018r i raporcie bieżącym nr 22/2018 w dniu 24 grudnia 2018r.

Z tytułu zawarcia Umowy Strony nie zachowują względem siebie żadnych roszczeń.

2022-01-21

Raport bieżący nr 3/2022

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej "Emitent", "Spółka) podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

- Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 28 kwietnia 2022 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 26 maja 2022 roku,
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 22 września 2022 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 24 listopada 2022 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (''Rozporządzenie''), Emitent nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz.757).

2022-01-12

Raport bieżący nr 2/2022

Korekta raportu bieżącego nr 1/2022 w sprawie zmiany terminu zawarcia umowy przyrzeczonej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, że nastąpiła oczywista pomyłka pisarska w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022r. w zakresie daty podpisania Umowy przyrzeczonej. W raporcie błędnie wskazano, że będzie to data 10.07.2021r., podczas gdy prawidłowa jest data 10.07.2022r

Poprawne brzmienie raportu:

„W nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2020 z dnia 21 grudnia 2020r i raportu ESPI nr 3/2021 z dnia 11 marca 2021r, Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent", "Sprzedający") informuje o zmianie terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości w Opolu obręb Gosławice z LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach ("Kupujący"). Termin zawarcia Umowy przyrzeczonej został wydłużony do dnia 10.07.2022 r. po ziszczeniu się wszystkich warunków w określonych w umowie przedwstępnej, które są warunkami rynkowymi dla tego typu transakcji i które zastrzeżone są na rzecz Kupującego. "

2022-01-11

Raport bieżący nr 1/2022

Zmiana terminu zawarcia umowy przyrzeczonej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2020 z dnia 21 grudnia 2020r i raportu ESPI nr 3/2021 z dnia 11 marca 2021r, Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”, „Sprzedający”) informuje o zmianie terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości w Opolu obręb Gosławice z LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach („Kupujący”) . Termin zawarcia Umowy przyrzeczonej został wydłużony do dnia 10.07.2021 r. po ziszczeniu się wszystkich warunków w określonych w umowie przedwstępnej, które są warunkami rynkowymi dla tego typu transakcji i które zastrzeżone są na rzecz Kupującego.

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.