Prospekt emisyjny i aneksy

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez pobranie Prospektu Emisyjnego potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii A2 spółki Rank z siedzibą w Legnicy („Spółka”) do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony w dniu 2 grudnia 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i dopuszczeniu papierów wartościowych Spółki. Prospekt jest udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.rankprogress.pl  oraz firmy inwestycyjnej DM BOŚ SA www.bossa.pl.

Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
 
Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 
Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet.
 
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.