WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd spółki Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, (dalej „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica.

 

Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

I.      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II.     Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

IV.    Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.

V.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

VI.    Podjęcie uchwał w sprawach:          

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020,

4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020,

5) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,

6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,

7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

VII.   Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach człownków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

VIII.  Wolne wnioski.

IX.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Istotne informacje

Data i godzina ZWZA:

29 czerwca 2021 roku, godzina 12:00

Miejsce ZWZA:

Legnica, przy ul. Złotoryjskiej 63, w siedzibie Spółki.

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZA:

13 czerwca 2021 roku

 

Pliki do pobrania:

•    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA,

•    Projekty uchwał ZWZA,

•    Informacja o liczbie akcji i głosów,

•    Dokumenty do ZWZA:

1.   Sprawozdanie Zarządu z działalności

RANK PROGRESS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2020

GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2020

2.   Sprawozdanie finansowe

RANK PROGRESS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2020

GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS ZA ROK OBROTOWY 2020

•    Formularze na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika,

•    Wzór pełnomocnictwa na ZWZA.

 

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. wynosi 37.183.550

Na akcje przypada łącznie 49.934.510 głosów

Kontakt w sprawie ZWZA

Wszystkie zapytania dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku prosimy kierować na adres email: WALNE@RANKPROGRESS.PL

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.