Walne Zgromadzenie

Zarząd Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520, której akta rejestrowe obecnie prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2013 r. roku na godzinę 9:30

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki, tj. w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63
z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.   Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.   Przedstawienie porządku obrad.

6.   Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A za rok obrotowy 2012, wniosku w sprawie sposobu postąpienia ze stratą poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2012.

7.   Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

8.   Podjęcie uchwał w sprawach:

I.    rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,

II.   rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

III.  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012,

IV.  rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012,

V.   w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012,

VI.  udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,

VII. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

9.  Zamknięcie obrad Zwyczajengo Walnego Zgromadzenia

 

Istotne informacje

Data i godzina ZWZ:

14 czerwca 2013 roku, godzina 9:30

Miejsce ZWZ:

Legnica, ul. Złotoryjska 63  

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ:

29 maja 2013 roku

 

Pliki do pobrania:

  • Dokumenty do ZWZ:

1.   Sprawozdanie Zarządu z działalności

Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012
Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012.
 

2.   Sprawozdanie finansowe

Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2012
Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok obrotowy 2012.

 

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. wynosi 37.183.550

Na akcje przypada łącznie 53.434.510 głosów

Kontakt w sprawie ZWZ

Wszystkie zapytania dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2013 roku prosimy kierować na adres email: walne@rankprogress.pl.

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.