WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520, której akta rejestrowe obecnie prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 maja 2014 r. roku na godzinę 12:00.

 

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Al. Ujazdowskie 13, w siedzibie Klubu Polskiej Rady Biznesu, mieszczącej się w Pałacu Sobańskich.

 

I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

IV. Uchylenie tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.

V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,

b)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,

c)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013,

d)  rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013,

e)  sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2013,

f)  udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,

g)  udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,

h)  powołania członka Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.,

i)  powołania członka Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.,

j)  ustalenia sposobu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,

k)  zmiany  statutu spółki Rank Progress S.A.,

l)  podziału akcji serii A na akcje serii A1 i A2 i zmiany statutu Rank Progress S.A.,

m)  podwyższenia kapitału zakładowego spółki Rank Progress S.A. w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E o cenie nie niższej niż 10 zł (dziesięć złotych) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Rank Progress S.A.,

n)  wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 oraz dematerializacji akcji serii A2,

o) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E.

VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Istotne informacje

Data i godzina ZWZ:

8 maja 2014 roku, godzina 12:00

Miejsce ZWZ:

Warszawa, Al. Ujazdowskie 13

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ:

22 kwietnia 2014 roku

 

 Pliki do pobrania:

  • Dokumenty do ZWZ:

1.   Sprawozdanie Zarządu z działalności

Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013
Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013
 

2.   Sprawozdanie finansowe

Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2013
Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok obrotowy 2013

 

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. wynosi 37.183.550

Na akcje przypada łącznie 53.434.510 głosów

Kontakt w sprawie ZWZ

Wszystkie zapytania dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 8 maja 2014 roku prosimy kierować na adres email: walne@rankprogress.pl.

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.