WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520, której akta rejestrowe obecnie prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2015 r. roku na godzinę 12:00.

 

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Al. Ujazdowskie 13, w siedzibie Klubu Polskiej Rady Biznesu, mieszczącej się w Pałacu Sobańskich.

 

I.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

IV.    Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.

V.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

VI.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,

2)    rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

3)    rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2014,

4)    rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2014,

5)    podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014,

6)    udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,

7)    udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,

8)    odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.,

9)    ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki,

10)    zmiany  statutu spółki Rank Progress S.A.:

a)    zmiany § 3.2.1 statutu spółki Rank Progress S.A.,

b)    zmiany § 3.2.2 statutu spółki Rank Progress S.A.,

c)    zmiany § 5.6 statutu spółki Rank Progress S.A.,

d)    zmiany § 6.4.3 statutu spółki Rank Progress S.A.,

e)    zmiany § 6.6.12 statutu spółki Rank Progress S.A.,

11)    likwidacji kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.

VII.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Istotne informacje

Data i godzina ZWZA:

26 czerwca 2015 roku, godzina 12:00

Miejsce ZWZA:

Warszawa, Al. Ujazdowskie 13, w siedzibie Klubu Polskiej Rady Biznesu, mieszczącej się w Pałacu Sobańskich

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZA:

10 czerwca 2015 roku

 

Pliki do pobrania:

•    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA,

•    Projekty uchwał ZWZA,

•    Informacja o liczbie akcji i głosów,

•    Dokumenty do ZWZA:

1.   Sprawozdanie Zarządu z działalności

RANK PROGRESS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

2.   Sprawozdanie finansowe

RANK PROGRESS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPY KAPITAŁOWEJ RANK PROGRESS ZA ROK OBROTOWY 2014

•    Formularze na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika,

•    Wzór pełnomocnictwa na ZWZA.

 

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. wynosi 37.183.550

Na akcje przypada łącznie 49.934.510 głosów

Kontakt w sprawie ZWZA

Wszystkie zapytania dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 roku prosimy kierować na adres email: WALNE@RANKPROGRESS.PL

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.